Konkurs na logo Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku

 

I Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.

 

II Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.
 2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych itp.

 

III Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, absolwenci, nauczyciele, rodzice i sympatycy szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 2. Prace konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane do konkursu indywidualnie i zespołowo (zespół nie może liczyć więcej niż 3 osoby).
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 7. Uczestnicy konkursu wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA (ZAŁĄCZNIK NR 1) oraz składają stosowne oświadczenie (ZAŁĄCZNIK NR 2) – pliki do pobrania poniżej.

 

IV Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, strona internetowa, plakat, ulotki itp.
 2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

– być czytelne i łatwe do zapamiętania,

– być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły,

– wzbudzać pozytywne emocje,

– logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym oraz kolorystycznym,

– projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

V Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Podpisane prace wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły do 28.02.2023 r.
 2. Prace wykonane w technice komputerowej powinny być zapisane na płycie lub innym nośniku elektronicznym.
 3. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie.
 4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

VI Ocena prac konkursowych

 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane podczas głosowania społeczności szkolnej, które przeprowadzone zostanie w marcu 2023 r. nad prawidłowością przebiegu będzie czuwała Komisja konkursowa składająca się z przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej.
 2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom, które zostaną wręczone podczas Uroczystości 10-lecia nadania szkole imienia Kazimierza Górskiego 18 maja 2023 r.
 3. Organizator nie zwraca otrzymanej pracy i jednocześnie zastrzega sobie prawo do publikowania pracy na stronie szkoły i w innych mediach społecznościowych oraz ewentualnych modyfikacji prac.
 4. W przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie spełni wymagań niniejszego regulaminu, komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu i ponownego zorganizowania go w innym terminie.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i facebooku.
 6. Wystawę prezentującą prace konkursowe będzie można obejrzeć podczas obchodów 10-lecia nadania szkole imienia.

 

Rodo-konkurs-na-logo.pdf

Karta-zgloszenia-konkurs-na-logo.pdf