Dzieje Publicznej Szkoły Powszechnej w Czaplinku

Szkoła w Czaplinku w latach 1920 do 1945 na podstawie zachowanych Ksiąg i Arkuszy Ocen należała do okręgu szkolnego warszawskiego – obwodu  w powiecie grójeckim, gminie Kąty.

Źródłem informacji są zachowane w dobrym stanie arkusze ocen  z roku szkolnego 1924/1925. Niektórzy uczniowie kontynuowali naukę, na podstawie zapisu w powyżej wspomnianej księdze od roku 1920. Ważnym dokumentem potwierdzającym datę powstania szkoły są  księgi w kancelarii parafii Sobików. Znajduje się w nich zapis z 1924 roku, kiedy to parafię wizytował kardynał Aleksander Kakowski, iż na terenie parafii znajdowały się trzy szkoły powszechne w Sobikowie, w Czaplinku i w  Dobieszu.

W wyniku przeprowadzonego wywiadu z byłymi sędziwymi uczniami, pamiętającymi swoje szkolne lata, ustaliliśmy powstanie pierwszej szkoły u państwa Agnieszki i Józefa Choińskich. Ci państwo udostępnili pomieszczeń na naukę w latach 1924 do 1928 roku.

 • 1924/1925 – kierownik szk. p. Lauter – 1 klasowa: I-II-III, ilość ucz.78
 • 1925/1926 – kierownik szk. p. Lauter –1 klasowa: I-II-III-IV, ilość ucz.72
 • 1926/1927 – kierownik szk. p. Lauter – 1 klasowa: I-II-III-IV, ilość ucz.87
 • 1927/1928 – kierownik szk. p. Lauter – 1 klasowa: I-II-III-IV, ilość ucz.87

Informacji o szkole u p. Choińskich udzieliła p. Feliksa Szymańska zd. Odolińska, która od 1 września 1926 roku rozpoczęła naukę. Informacje są zgodne z zachowanymi  z tego okresu arkuszami ocen.
U państwa Łaszczyków nauka kontynuowana była od 1928 roku. W tym czasie państwo Prędoci, (tu gdzie obecnie mieszka p. Kosakowska) udostępniali jedną izbę i państwo Bąkowie (obecnie posiadłość p. Gawędów, naprzeciwko szkoły).

Informacji o szkole u p. Łaszczyków udzielili: p. Władysław Pruszewski, rozpoczął naukę w roku 1929, Stanisława Jeleń zd. Pruszewska, rozpoczęła naukę w roku 1931 i p. Zofia Sieńkowska zd. Augustyniak, rozpoczęła naukę w roku1931 ( informacje potwierdzają zachowane arkusze ocen).

W latach trzydziestych wójt gminy Kąty (mieszkający w Cendrowicach: p. Michał Szymański) zaproponował budowę nowej szkoły w Sobikowie. Propozycja nie dała akceptacji ludności okolicznych miejscowości, ponieważ szkoły istniały zarówno w Czaplinku jak i w Cendrowicach. Postanowiono rozpocząć budowę dwóch szkół, w wyżej wymienionych miejscowościach, powołując komitety czuwające nad postępującymi pracami.

Mieszkańcy Czaplinka za własne pieniądze (zbierali ustaloną składkę od każdej rodziny) kupili ok. 1 morgi ziemi od p. Józefa Bąka. W komitecie budowy nowej szkoły działał p. Józef Choiński i p. Władysław Augustyniak. Ponieważ brakowało pieniędzy mieszkańcy wzięli kredyt z Kasy Stefczyka, działającej przy parafii.

Wójt przyznał określoną kwotę pieniędzy oraz przydział drzewa, które przywozili chłopi ze stacji z Chynowa. Zaangażowani w pracę byli wszyscy gospodarze, przywozili furmankami kamienie z pola zbierane przez dzieci, które cieszyły się z nowej murowanej szkoły. I tak w wyniku solidarnej jedności i wspólnej pracy mieszkańców w latach trzydziestych powstały 3 sale lekcyjne. Jedna z sal nazywała się Gromadzka, gdyż odbywały się w niej spotkania miejscowej ludności i kwitło życie towarzyskie z udziałem wielopokoleniowych rodzin.

W 1935 roku wizytację kanoniczną przeprowadził ksiądz biskup Antoni Szlagowski, któremu informacje o stanie parafii złożył ksiądz Franciszek Dziamarski, długoletni proboszcz w parafii, pełniący tę funkcję od 1908 roku. Funkcjonowało wówczas pięć szkół  powszechnych, w których uczyło dziesięciu nauczycieli. W Czaplinku wikary ks. Teofil Bogucki uczył religii.

 • 1928/1929 – kierownik szk. Marian Dionizy Orzeszek –1 klasowa: I-II-III – IV, ilość ucz. – 98
 • 1929/1930 – kierownik szk. M.D. Orzeszek, nauczyciele: Józefa Włodarska – 2 klasowa: I-II-III-IV-V, ilość ucz. – 120
 • 1930/1931 – kierownik szk. M.D. Orzeszek, nauczyciele: Józefa Włodarska – 2 klasowa: I-II-III- IV, ilość ucz. – 125
 • 1931/1932 – kierownik  szk. M.D. Orzeszek, nauczyciele: Józefa Włodarska – 2 klasowa: I-II-III-IV, ilość ucz.  – 128
 • 1932/1933 – kierownik szk. M.D. Orzeszek, nauczyciele: Józefa Włodarska – 2 klasowa: I-II-III-IV-V, ilość ucz. – 140
 • 1933/1934 – kierownik szk. M.D. Orzeszek, nauczyciele: Józefa Włodarska – 2 klasowa: I-II-III-IV-V, ilość ucz. – 134 (w tym roku szkolnym kończyli naukę w Szkole Powszechnej ucz. kl. V)
 • 1934/1935 – kierownik szk. M.D. Orzeszek, nauczyciele: Józefa Włodarska, Teofil Bogucki – oddziały: I-II-III-IV, ilość ucz. – 111
 • 1935/1936 – kierownik szk. M.D. Orzeszek, nauczyciele: Józefa Włodarska, B. Orzeszek, ks. T. Bogucki – oddziały: I-II-III-IVa-IVb-V, ilość ucz. – 221
 • 1936/1937 – kierownik szk. Helena Murmył, nauczyciele: M.D. Orzeszek, B. Orzeszek, Maria Gizmajerówna, ks. T. Bogucki – oddziały: I-II-III- IV-Va-Vb-VI, ilość ucz. 222
  Pani Helena Murmył oprócz stanowiska kierownika szkoły uczyła śpiewu, pięknie grała na skrzypcach (prowadziła chórek szkolny). Wspomnieniami podzieliła się p. Teresa Bieńko zd. Szymańska – według księgi ocen, w latach 1932/33 uczennica I oddziału.
 • 1937/1938 – kierownik szk. Helena Murmył, nauczyciele: Maria Gizmaje, Franciszek Siwik, Stanisława Wyszyńska, ks. Teofil Bogucki – oddziały: I-II-III-IV-V-VIa-VIb, ilość ucz. 243 (uczniowie VI kl. drugiego rocznika – 18 osób, ukończyli Szkołę Powszechną)
  Pamiątkowe Świadectwo Szkolne z 1938 roku zachowała mama p. Haliny Woźniak, Śp. Władysława Kozicka zd. Kucińska.
  Nauczyciel Franciszek Siwik ucząc w Czaplinku mieszkał u państwa Augustyniaków. Gdy wybuchła wojna w 1939 roku został wezwany do walki na froncie.
  Nauczycielka Stanisława Wyszyńska (siostra prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego), przybyła do Czaplinka w 1937 roku ze szkoły w Dobieszu, gdzie od 1924  do 1937 roku była kierowniczką szkoły. W Czaplinku pracowała do czerwca 1944 roku, mieszkała u p. Buraczyńskich.
 • 1938/1939 – kierownik szk. Henryk Łodziewski, nauczyciele: Joanna Łodziewska, Stanisława Wyszyńska, Franciszek Siwik – oddziały: I-II-III-IV-V-VIa-VIb, ilość ucz. 258 (uczniowie kl. VIa – 35 osób, ukończyli Szkołę Powszechną)
  W tym roku szkolnym do szkoły w Czaplinku uczęszczało najwięcej dzieci z całej działalności istnienia szkoły. W czerwcu po zakończeniu roku szkolnego cała społeczność szkolna ze śpiewem na ustach szła do parafialnego kościoła w Sobikowie na dziękczynną Mszę Świętą. (Wspomnieniami podzieliła się p. Teresa Bieńko zd. Szymańska).
  Kierownik Henryk Łodziewski wraz z żoną Joanną, przybyli z Izabelina – powiat Konin. W czasie bombardowania w 1939 roku zginął wraz z kilkunastoma mieszkańcami Czaplinka w niedalekiej odległości od szkoły, nad rzeką Czarną. Żona Joanna uczyła do 1943 roku.
  W latach 1938/1944 dokonano komasacji gruntów Czaplinek, Czaplin (stara wieś), wtedy to wydzielono na szkołę dodatkowy teren (obecnie jest w tym miejscu boisko).
 • 1939/1940 – kierownik szk. Jan Szafraniec, nauczyciele: Stanisława  Wyszyńska, Joanna Łodziewska, Franciszek Szczęsny,  Stanisław Świetliczko – oddziały: I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 152 (z klasy VI – 7 osób ukończyło Szkołę Powszechną)
  Kierownik Jan Szafraniec pochodził z miejscowości Chodubki powiatu ciechanowskiego, przyjechał do Czaplinka z żoną Martą i dwojgiem dzieci.
 • 1940/1941 – kierownik szk. Jan Szafraniec, nauczyciele: Stanisława Wyszyńska, Joanna Łodziewska, Stanisław Świetliczko oddziały: I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 179 (z klasy VI – 11 osób ukończyło Szkołę Powszechną)
 • 1941/1942 – kierownik szk. Jan Szafraniec, nauczyciele: Stanisława Wyszyńska, Stanisław Świetliczko, Joanna Łodziewska oddziały: I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 195 (z klasy VI – 10 osób ukończyło Szkołę Powszechną)
 • 1942/1943 – kierownik szk. Jan Szafraniec, nauczyciele: Stanisława Wyszyńska, Joanna Łodziewska, Stanisław Świetliczko, oddziały: I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 179 (z klasy VI 16 osób ukończyło Szkołę Powszechną II stopnia)
  W czasie okupacji uczniowie otrzymywali świadectwa w języku niemieckim i polskim (pamiątkowe świadectwo udostępniła p. Marianna Anuszewska zd. Kucińska). Władze niemieckie nie pozwoliły prowadzić lekcji historii i geografii.
 • 1943/1944 – brak kierownika szkoły (były kier. 30. VI. 1943 r. zawiesił działalność Rady Pedagogicznej, nauczyciele uznali decyzję za bezpodstawną i kontynuowali naukę w dwóch klasach) nauczyciele: Stanisława Wyszyńska – oddziały: II-VI, ilość ucz. 72 (z klasy VI – 21 ukończyło Szkołę Powszechną II st.)
 • 1944/1945 – kierownik szk. Alina Czerwińska, nauczyciele: Józef Czerwiński, B. Przychodzka – oddziały: I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 94 (z klasy VI – 2 ukończyło Szkołę Powszechną II st.)
  Państwo Czerwińscy pochodzili z miejscowości Równe, w Czaplinku mieszkali przy szkole. W 1947 roku wyjechali na zachód. Przez wszystkie lata okupacji szkoła prowadziła działalność mimo bardzo trudnych warunków, dzieci przynosiły skromne posiłki dzieląc się z nauczycielami. Nauka odbywała się w dwóch salach, w trzeciej sali Niemcy zrobili prowizoryczny szpital. Do szkoły zapisywali rodzice uczniów z odległych miejscowości: Orzechów, Pęcław, Linin, Czachówek, Żelazna, Cendrowice, Ławki. Tam, gdzie zamykano szkoły przede wszystkim z braku nauczycieli i trudnej wojennej rzeczywistości, szukano możliwości kontynuowania nauki w najbliższych działających placówkach.
 • 1945/1946 – kierownik szk. Alina Czerwińska, nauczyciele: Józef Czerwiński – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 69 (z klasy VII – 2 ukończyło Szkołę Powszechną)
 • 1946/1947 – kierownik szk. Alina Czerwińska, nauczyciele: Józef Czerwiński – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 48
 • 1947/1948 – kierownik szk. Henryk Walicki, nauczyciele: Władysława Walicka – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII , ilość ucz. 45
 • 1948/1949 – kierownik szk. Henryk Walicki, nauczyciele: W. Walicka, Starosz – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 54
  Pan Henryk Walicki i siostra Władysława po 2 latach pracy przeszli  do szkoły w Uwielinach. Pani Walicka  od 1953r przez wiele lat pracowała także w szkole w Czachówku. Mieszkała w Gabryelinie. Zmarła w 2011r.
 • 1949/1950 – kierownik szk. H. Urbański, nauczyciele: Jadwiga Skłodowska, Janina Pacholczak, J. Mińdewicz – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 63 (z klasy VII – 9 ukończyło Publiczną Szkołę  Powszechną)
 • 1950/1951 – kierownik szk. H. Urbański, nauczyciele: Jadwiga Skłodowska, Krystyna Zawisza, Zofia Kapacka, Janina Pacholczak –   klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 36 (z klasy VII na 8 – 8 ukończyło Publiczną Szkołę Powszechną)
 • 1951/1952 – kierownik szk. Jadwiga Szymańska, nauczyciele: J. Knotek, Krystyna Stawikowska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 22 (z klasy VII na 5 – 2 ukończyło Publiczną Szkołę Powszechną)
 • 1952/1953 – kierownik szk. Jadwiga Szymańska, nauczyciele: Krystyna Stawikowska, H. Jeziorski – klasy: I-II-III-IV-V-VI- VII, ilość ucz. 70

Od roku szkolnego 1952/1953 szkoła wg administracji znajduje się w powiecie Piaseczno, gromadzie – gminie Sobików

 • 1953/1954 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: Krystyna Stawikowska, Zenon Cegliński – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 87 (z klasy VII  na 10 – 5 ukończyło szkołę)
 • 1954/1955 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: Krystyna Stawikowska, Z. Cegliński, Bolesław Choiński – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 96 (z klasy VII na 16 – 16 ukończyło szkołę)
 • 1955/ 1956 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: Bolesław Choiński, Z. Cegliński, Krystyna Stawikowska, Genowefa Izdebska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 96 (z klasy VII na 10 – 7 ukończyło szkołę)
 • 1956/1957 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: Bolesław Choiński, Krystyna Stawikowska, Genowefa Izdebska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 97 (z klasy VII na 10 -7 ukończyło szkołę)
 • 1957/ 1958 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: Bolesław Choiński, Z. Cegliński, Krystyna Stawikowska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 106 (z klasy VII na 18 – 12 ukończyło szkołę)
 • 1958/1959 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: B. Choiński  Izdebska, K. Stawikowska, Janina Choińska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 121 (z klasy VII na 9  – 7 ukończyło szkołę)
 • 1959/1960 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: B. Choiński, Stawikowska, G. Izdebska, Janina Choińska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII,ilość ucz. 127 (z klasy VII na 7– 5 ukończyło  szkołę)
 • 1960/1961 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: Janina Urbanowicz, D. Choińska, Genowefa Krzyczkowska, K. Stawikowska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 138 (z klasy  VII na 10 – 8 ukończyło szkołę)
 • 1961/1962 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: Genowefa Krzyczkowska, M. Mularczyk, J. Urbanowicz, K. Stawikowska klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 146 (z klasy VII na 12 – 12 ukończyło szkołę)
 • 1962/1963 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: J. Urbanowicz, Krzyczkowska, K. Stawikowska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 162 (z klasy VII na 19 – 19 ukończyło szkołę)
 • 1963/1964 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: J. Urbanowicz, Stanisława Szerszeń, K. Stawikowska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 157 (z klasy VII na 18 – 18 ukończyło szkołę)
  Szkołę rozbudowano w latach 1963/1964,  na terenie szkolnym   postawiono odrębny budynek – dom nauczyciela. Nauczyciele  mieszkali w wynajętych komnatach między innymi u państwa Prędotów, Gawędów i Urbańskich. Wykonawcą był p. Krupczak z Pruszkowa. Rozbudowa szkoły była kontynuowana także w czynie społecznym mieszkańców, fundamenty robili sami, cegłę wozili furmankami z czworaków z Czaplina. Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej p. Sudół przydzielił z  papierni z Konstancina Jeziornej bale z drewna.
 • 1964/1965 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: J. Urbanowicz, Szerszeń, K. Stawikowska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 144 (z klasy VII – na 28 – 28 ukończyło szkołę)
 • 1965/1966 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: J. Urbanowicz, Szerszeń, K. Stawikowska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 129 (z klasy VII na 17 – 17 ukończyło szkołę)

 Od roku szkolnego 1966/1967 szkoła jest VIII – klasowa.

 • 1966/1967 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: J. Urbanowicz, Urbanowicz, K. Stawikowska, S. Szerszeń, G. Włoczkowska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, ilość ucz. 140 (z klasy VIII na 11 – 10 szkołę)
 • 1967/1968 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: J. Urbanowicz, Stawikowska, S. Szerszeń, Genowefa Włoczkowska, Stanisław Jędrzejczyk – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, ilość ucz. 145 (z klasy VIII na 10 – 10 ukończyło szkołę)
 • 1968/1969 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: J. Urbanowicz, Szerszeń, S. Jędrzejczyk, B. Sekuła, G. Włoczkowska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VI-VII-VIII, ilość ucz. 147 (z klasy VIII na 15 -13 ukończyło szkołę)
 • 1969/1970 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: J. Urbanowicz, Szerszeń, G. Włoczkowska, S. Jędrzejczyk, K. Stawikowska- klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, ilość ucz. 136 (z klasy  VIII na 20 – 20 ukończyło szkołę)
 • 1970/1971 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: J. Urbanowicz, Szerszeń, S. Jędrzejczyk, Maria Kalinowska, Danuta Bors, J. Urbanowicz, G. Włoczkowska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, ilość ucz. 119 (z klasy VIII  – na 22 – 22 ukończyło szkołę)
 • 1971/1972 – kierownik szk. Danuta Choińska, nauczyciele: S. Szerszeń, Maria Kalinowska, Krystyna Krawczyk, S. Jędrzejczyk, Danuta Bors – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, ilość ucz. 105 (z klasy VIII na 17- 17 ukończyło szkołę)
 • 1972/1973 – kierownik szk. Janina Urbanowicz, nauczyciele: S. Szerszeń, Wiesława Balik, Danuta Urbańska, K. Nowakowska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, ilość ucz. 93 (z klasy VIII na 10 – 10 ukończyło szkołę)
 • 1973/1974 – kierownik szk. Janina Urbanowicz, nauczyciele: Danuta Urbańska, S. Marciniak, T. Tobiasz – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, ilość ucz. 75 (z klasy VIII na 12–12 ukończyło  szk.)
 • 1974/1975 – kierownik szk. Janina Urbanowicz, nauczyciele: Danuta Urbańska, S. Marciniak, J. Kruszyńska – klasy: I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, ilość ucz. 77 (z klasy VIII na 15–15 ukończyło szkołę)

Od roku 1975/1976 szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze Kalwarii Punkt Filialny w Czaplinku (od V do VII klasy  uczniowie kontynuują naukę w Górze Kalwarii lub w SP w Cendrowicach)

 • 1975/1976 – kierownik szk. Janina Urbanowicz, nauczyciele:  Danuta Urbańska – klasy: I-II-III-IV, ilość ucz. 30
 • 1976/1977 – kierownik szk. Janina Urbanowicz, nauczyciele: Danuta Urbańska – klasy: I-II-III-IV, ilość ucz. 33
  W latach 1977/1988 szkoła liczyła trzy klasy + zerówka.  Dalszą naukę uczniowie kontynuowali w Górze Kalwarii. Dyrektorem  szkoły  była pani Janina Urbanowicz, nauczyciele: Danuta Urbańska, Elżbieta Olczak (obecnie Talarek).
 • 1988/1989 – kierownik szk. Janina Urbanowicz, nauczyciele:  Danuta Urbańska, Halina Woźniak – klasy: 0 -I-II-III, ilość ucz.
 • 1989/1990 – kierownik szk. Danuta Urbańska, nauczyciele: Janina Urbanowicz, Halina Woźniak – klasy: 0-I-II, ilość  ucz. 59
 • 1990/1991 – kierownik szk. Danuta Urbańska, nauczyciele: Janina Urbanowicz, Halina Woźniak, Agnieszka Gołdańska, Małgorzata Tywonek – klasy: 0-I-II-III, ilość ucz. 71
 • 1991/1992 – kierownik szk. Danuta Urbańska, nauczyciele: Janina Urbanowicz, Halina Woźniak, Agnieszka Gołdańska, Małgorzata Tywonek – klasy: 0-I_II-III-IV, ilość ucz. 87
 • 1992/1993 – dyrektor szk. Danuta Urbańska, nauczyciele: Janina Urbanowicz, Halina Woźniak, Danuta Matracka, Katarzyna Matysiak, Małgorzata Ziąbska, Hanna Włodarczyk, Anna Gańska – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 103
 • 1993/1994 – dyrektor szk. Danuta Urbańska, nauczyciele: Janina Urbanowicz, Halina Woźniak, Danuta Matracka, Małgorzata Ziąbska, Hanna Włodarczyk, Dorota Tanczos, Anna Gańska, Maria Fiejka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 118
 • 1994/1995 – dyrektor szk. Danuta Urbańska, nauczyciele: Janina Urbanowicz, Halina Woźniak, Danuta Matracka, Małgorzata Ziąbska, Hanna Włodarczyk, Dorota Tanczos, Maria Stroińska  klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI-VII, ilość ucz. 138
 • 1995/1996 – dyrektor szk. Danuta Urbańska, nauczyciele: Janina Urbanowicz, Halina Woźniak, Danuta Matracka, Hanna Włodarczyk, Beata Kindzierska, Agnieszka Urbanowicz, Maria Fiejka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, ilość ucz. 160 ( z klasy VIII   na 22 – 22 ucz. ukończyło szkołę )
 • 1996/1997 – dyrektor szk. Danuta Urbańska, nauczyciele: Janina Urbanowicz, Halina Woźniak, Helena Łapińska, Danuta Matracka, Hanna Włodarczyk, Maria Stroińska – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, ilość ucz. 152 (z klasy VIII na 17 – 17 ukończyło szkołę)
 • 1997/1998 – dyrektor szk. Danuta Urbańska, nauczyciele: Janina Urbanowicz, Halina Woźniak, Danuta Matracka, B. Korytek, Małgorzata Ziąbska, Agnieszka Wrotek, Maria Stroińska – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, ilość ucz. 155 (z klasy VIII – 21 ukończyło szkołę)
 • 1998/1999 – dyrektor szk. Danuta Urbańska, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Agnieszka Wrotek, Monika Urbańska, Agnieszka Czerwińska, Edyta Skrętowska, Helena Łapińska, Helena Gorzkowska, Janina Gałecka, Małgorzata Ziąbska, Maria Fiejka –  klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, ilość ucz. 160 (z klasy VIII na 12 -12 ukończyło szkołę, był to ostatni rocznik klasy VIII w szkole podstawowej. Od nowego roku szkolnego – po wprowadzonej reformie uczniowie naukę na poziomie szkoły podstawowej kończą w klasie VI). Uczniowie klasy VI według nowych przepisów oświatowych związanych z reformą szkolnictwa, otrzymali promocję do I klasy Gimnazjum.
 • 1999/2000 –  dyrektor szk. Danuta Urbańska, nauczyciele: Danuta Matracka, Halina Woźniak, Małgorzata Sobiecka, Monika Urbańska, Helena Gorzkowska, Andrzej Jabłoński, Maria Fiejka, Janina Gałecka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI-IG, ilość ucz. 133 + 16 z IG (z klasy VI – 10 ukończyło szkołę)
  Z powodu zmiany profilu szkoły podstawowej w Cendrowicach na Gimnazjum Publiczne im. Feliksa Kapackiego, IG kontynuowała naukę w szkole podstawowej w Czaplinku.
 • 2000/2001 – dyrektor szk. Danuta Urbańska, nauczyciele: Danuta Matracka, Halina Woźniak, Monika Urbańska, Barbara Sosińska, Maria Fiejka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 144  (z klasy VI – 20 ukończyło szkołę)
 • 2001/2002 – dyrektor szk. Danuta Urbańska, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Monika Urbańska, Barbara Sosińska, Agnieszka Wrotek, Maria Królak,  Maria Fiejka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ucz. 145 (z klasy VI –  22 ukończyło szkołę)
 • 2002/2003 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Danuta Urbańska, Halina Woźniak, Danuta Matracka, Beata Taracha, Monika Wrotek, Barbara Sosińska, Maria Fiejka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 141 (z klasy VI – 18 ukończyło szkołę)
 • 2003/2004 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Danuta Urbańska, Halina Woźniak, Danuta Matracka, Beata Kaczmarczyk, Monika Wrotek, Barbara Sosińska, Maria Fiejka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz.146 (z klasy VI – 20 ukończyło szkołę)
 • 2004/2005 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Beata Kaczmarczyk, Agnieszka Wrotek, Monika Wrotek, Hanna Hajdyła, Maria Fiejka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 151 (z klasy VI – 26 ukończyło szkołę)
 • 2005/2006 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Agnieszka Wrotek, Hanna Hajdyła, Magdalena Szeller, Maria Fiejka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 137 (z klasy VI – 17 ukończyło szkołę)
 • 2006/ 2007 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Beata Kaczmarczyk, Magdalena Sawicka, Agnieszka Wrotek, Monika Wrotek, Beata Tkaczuk, Anna Gazda, Maria Fiejka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 135 (z klasy VI – 21 ukończyło szkołę)
 • 2007/2008 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Beata Kaczmarczyk, Magdalena Sawicka, Anna Gazda, Agnieszka Wrotek, Monika Wrotek, Maria Fiejka, Beata Tkaczuk – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 133 (z klasy VI – 21 ukończyło szkołę)
 • 2008/2009 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Beata Kaczmarczyk, Anna Gazda, Elżbieta Leszewska, Monika Wrotek, Agnieszka Wrotek, Iwona Skomorowska, Dorota Talacha, Maria Fiejka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 126 (z klasy VI – 18 ukończyło szkołę)
 • 2009/2010 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Beata Kaczmarczyk, Anna Gazda, Elżbieta Leszewska, Monika Wrotek, Agnieszka Wrotek, Iwona Skomorowska, Aneta Kurek, Dorota Talacha, Maria Fiejka – klasy: I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 119 (z klasy VI – 22 ukończyło szkołę)

Władze Gminy Góra Kalwaria w latach 2010/2018:

 1. Przewodniczący rady miasta i gminy Góra Kalwaria – Zbigniew Bugno
 2. Burmistrz miasta i gminy Góra Kalwaria – Dariusz Zieliński
 3. Zastępca burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria – Jan Wysokiński
 • 2010/2011 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Beata Kaczmarczyk, Anna Gazda, Hanna Dobrzyńska, Monika Wrotek, Agnieszka Wrotek, Iwona Skomorowska, Aneta Kurek, Natalia Sojka, Maria Fiejka, klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 116 (z klasy VI – 25 ukończyło szkołę)
 • 2011/2012 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Beata Kaczmarczyk, Anna Gazda, Hanna Dobrzyńska, Monika Wrotek, Agnieszka Wrotek, Iwona Skomorowska, Aneta Kurek, Natalia Sojka, Krystyna Kralewska, Aneta Małek, Maria Fiejka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 108 (z klasy VI – 13 ukończyło szkołę)
 • 2012/2013 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Beata Kaczmarczyk, Anna Gazda, Hanna Dobrzyńska, Agnieszka Wrotek, Iwona Skomorowska, Agata Jarmuszewska, Aneta Kurek, Krystyna Kralewska, Aneta Małek, Maria Fiejka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz.106 (z klasy VI -15 ukończyło szkołę)
 • 2013/2014 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Halina Wożniak, Iwona Skomorowska, Agnieszka Wrotek, Małgorzata Gołofit, Maria Gnatowska, Aneta Kurek, Hanna Dobrzyńska, Aneta Wesołowska, Maria Fiejka, Anna Gazda, Krystyna Kralewska, Anna Małek-Tobiasz, Danuta Matracka, Henryk Chromiński, Monika Wrotek – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 118 (z klasy VI – 17 ukończyło szkołę)
 • 2014/2015 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Iwona Skomorowska, Agnieszka Wrotek, Monika Wrotek, Maria Fiejka, Aneta Wesołowska, Beata Kaczmarczyk, Anna Gazda, Krystyna Kralewska, Marzena Kołomyjec, Henryk Chromiński, Hanna Dobrzyńska, Justyna Jeżewska – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz.112 (z klasy VI – 14 ukończyło szkołę)
 • 2015/2016 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Iwona Skomorowska, Agnieszka Wrotek, Monika Wrotek, Beata Kaczmarczyk, Anna Gazda, Maria Fiejka, Krystyna Kralewska, Monika Proszewska, Jolanta Mirosław, Hanna Dobrzyńska, Marzena Kołomyjec, Justyna Jeżewska, Henryk Chromiński – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 109 (z klasy VI – 14 ukończyło szkołę)
 • 2016/2017 – dyrektor szk. Grzegorz Gronek, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Iwona Skomorowska, Agnieszka Wrotek, Monika Wrotek, Beata Kaczmarczyk, Anna Gazda, Maria Fiejka, Krystyna Kralewska, Monika Proszewska, Hanna Dobrzyńska, Henryk Chromiński, Andrzej Kochański, Marzena Kołomyjec, Katarzyna Kliszko, Iwona Korzeniowska – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 112 (z klasy VI – 17 ukończyło szkołę)

Od pierwszego września roku szkolnego 2017/2018 zmieniona została struktura szkolnictwa. Powróciła 8-letnia Szkoła Podstawowa. Uczniowie klasy VI kontynuują naukę w klasie VII i VIII w SP im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach.

 • 2017/2018 – dyrektor szk. Beata Kaczmarczyk, nauczyciele: Halina Woźniak, Danuta Matracka, Iwona Skomorowska, Agnieszka Wrotek, Monika Wrotek, Hanna Dobrzyńska, Anna Gazda, Maria Fiejka, Monika Proszewska, Andrzej Kochański, Magdalena Poterała, Cezary Wolski, Zbigniew Marchalewski, Małgorzata Sikora, Małgorzata Gołofit, Czesława Książek, Katarzyna Parusińska, Dorota Ciskowska, Renata Sowa – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz.109 ( z klasy VI – 13 ukończyło szkołę )

Władze Gminy Góra Kalwaria w latach 2018/2019

 1.  Przewodniczący rady miasta i gminy Góra Kalwaria – Jan Rokita,
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Arkadiusz Strzyżewski,
 3. Zastępcy burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria – Mateusz Baj, Danuta Rechnia.
 • 2018/2019 – dyrektor szk. Beata Kaczmarczyk, nauczyciele: Danuta Matracka, Halina Woźniak, Iwona Skomorowska, Agnieszka Wrotek, Monika Wrotek, Hanna Dobrzyńska, Maria Fiejka, Monika Proszewska, Magdalena Poterała, Anna Gazda, Czesława Książek, Katarzyna Parusińska, Małgorzata Sikora, Urszula Osińska, Andrzej Kochański, Zbigniew Marchalewski, Włodzimierz Kwiatkowski, Mateusz  Kalinowski, Dorota Świder, Joanna Świtek – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz.115 (z klasy VI – 12 ukończyło szkołę)
 • 2019/2020 – dyrektor szk. Beata Kaczmarczyk, nauczyciele: Danuta Matracka, Halina Woźniak, Iwona Skomorowska, Agnieszka Wrotek, Monika Wrotek, Hanna Dobrzyńska, Maria Fiejka, Monika Proszewska, Magdalena Poterała, Mateusz Kalinowski, Zbigniew Marchalewski, Edyta Cytloch, Czesława Książek, Beata Budzianowska, Irena Dmowska, Katarzyna Goździkowska, Iwona Osik, Małgorzata Sobiecka – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 114 (z klasy VI – 20 uczniów ukończyło szkołę)
 • 2020/2021 – dyrektor szk. Beata Kaczmarczyk, nauczyciele: Danuta Matracka, Hanna Dobrzyńska, Magdalena Poterała, Monika Proszewska, Marta Półkosznik, Agnieszka Wrotek, Monika Wrotek, Iwona Skomorowska, Maria Fiejka, Edyta Cytloch, Mateusz Kalinowski, Zbigniew Marchalewski, Beata Resiak, Katarzyna Kafara, Iwona Osik, Małgorzata Sobiecka, Katarzyna Zwęglińska-Polak – klasy: 0-I-II-III-IV-V-VI, ilość ucz. 100. Uczniowie klasy VI, pozostają w szkole kontynuując naukę od września w klasie VII.

Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Czaplinku

 1. Lauter  (1920 – 1928) – 8 lat
 2. Marian Dionizy Orzeszek ( 1928 – 1936 ) – 8 lat
 3. Helena Murmył ( 1936 – 1938 ) – 2 lata
 4. Henryk Łodziewski ( 1938 – 1939 ) – 1 rok
 5. Jan Szafraniec ( 1939 – 1943 ) – 4 lata
 6. Brak kierownika szkoły ( 1943 – 1944 ) – 1 rok
 7. Alina Czerwińska ( 1944 – 1947 ) – 3 lata
 8. Henryk Walicki ( 1947 – 1949 ) – 2 lata
 9. Henryk Urbański ( 1949 – 1951 ) – 2 lata
 10. Jadwiga Szymańska ( 1951 – 1953 ) – 2 lata
 11. Danuta Choińska ( 1953 – 1972 ) – 19 lat
 12. Janina Urbanowicz ( 1972 – 1989 ) – 17 lat
 13. Danuta Urbańska ( 1989 – 2002 ) – 13 lat
 14. Grzegorz Gronek ( 2002 – 2017 ) – 15 lat
 15. Beata Kaczmarczyk ( 2017 – ).

Nauczyciele, którzy uczyli w Szkole Podstawowej w Czaplinku

 1. Balik Wiesława,
 2. Bogucki T. ksiądz wikary,
 3. Bors Urbańska Danuta,
 4. Borowska Iwona,
 5. Brzezińska Elżbieta,
 6. Cegliński Zenon,
 7. Choińska Danuta,
 8. Choińska Janina (ob. Urbanowicz),
 9. Choiński Bolesław,
 10. Czerwińska Agnieszka,
 11. Czerwińska Alina,
 12. Czerwiński Józef,
 13. Dziub Ewa,
 14. Gałecka Janina,
 15. Gańska Anna (ob. Drobecka),
 16. Giernacka Anna,
 17. Gizmajer Maria,
 18. Gołdańska Agnieszka,
 19. Gorzkowska Helena,
 20. Izdebska Genowefa (ob. Krzyczkowska),
 21. Jabłoński Andrzej,
 22. Jędrzejczyk Stanisław,
 23. Kalinowska Maria,
 24. Kapacka Zofia,
 25. Kindzierska Beata,
 26. Knotek J.
 27. Klimek Alicja,
 28. Korytek B.
 29. Krawczyk Krystyna,
 30. Kruszyńska J.
 31. Królak Maria,
 32. Kwiatkowski,
 33. Lauter,
 34. Łapińska Helena,
 35. Łodziewska Joanna,
 36. Łodziewski Henryk,
 37. Matysiak Katarzyna (ob. Kacprzak),
 38. Marciniak S.
 39. Murmył Helena,
 40. Nowakowska K.
 41. Olczak Elżbieta (ob. Talarek),
 42. Orzeszek Dionizy Marian,
 43. Orzeszek Barbara,
 44. Piwnicki Karol,
 45. Przychodzka B.
 46. Sekuła B.
 47. Siwik Franciszek,
 48. Skłodowska Jadwiga (Stawikowska),
 49. Skrętowska Edyta (ob. Cytloch),
 50. Sosińska Barbara,
 51. Stawikowska Krystyna,
 52. Stroińska Maria,
 53. Szafraniec Jan,
 54. Szczęsny Franciszek,
 55. Szeller Magdalena,
 56. Szerszeń Stanisława,
 57. Szymańska Janina,
 58. Świetliczko Stanisław,
 59. Tanczos Dorota,
 60. Tobiasz T.
 61. Tywonek Żaneta,
 62. Tywonek Małgorzata,
 63. Urbanowicz Jadwiga,
 64. Walicka Władysława,
 65. Walicki Henryk,
 66. Wiśniewska Elżbieta,
 67. Włodarska Józefa,
 68. Wyszyńska Stanisława (siostra prymasa Stefana Wyszyńskiego),
 69. Ziąbska Małgorzata (ob. Sobiecka).

Pracownicy socjalni, którzy byli zatrudnieni w SP w Czaplinku

 1. Władysława Wojdat – woźna,
 2. Marianna Łaszczyk – woźna,
 3. Genowefa Gazda – woźna.

Pracownicy administracji i obsługi aktualnie pracujący

 1. Renata Urbańska – sekretarz,
 2. Małgorzata Kacprzak – woźna,
 3. Aldona Łaszczyk – woźna,
 4. Adam Łaszczyk – strażnik szkolny w zakresie bezpieczeństwa.

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2012/2013

 1. Dobrzyńska Hanna – język angielski,
 2. Fiejka Maria – religia,
 3. Gazda Anna – zajęcia techniczne, muzyka,
 4. Gołofit Małgorzata – zajęcia informatyczne,
 5. Gronek Grzegorz – matematyka,
 6. Jarmuszewska Agata – wychowanie przedszkolne,
 7. Kaczmarczyk Beata – język polski, historia,
 8. Kralewska Krystyna – nauczyciel świetlicy,
 9. Kurek Aneta – wychowanie fizyczne,
 10. Matracka Danuta – matematyka, przyroda, pedagog szkolny,
 11. Małek Tobiasz Anna – zajęcia z reedukacji,
 12. Skomorowska Iwona – edukacja wczesno–szkolna,
 13. Wesołowska Aneta – język polski, historia,
 14. Woźniak Halina – edukacja wczesno–szkolna,
 15. Wrotek Agnieszka – edukacja wczesno-szkolna.

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014

 1. Chromiński Henryk – wychowanie fizyczne (II semestr)
 2. Dobrzyńska Hanna – język angielski,
 3. Fiejka Maria – religia, świetlica szkolna,
 4. Gazda Anna – muzyka, plastyka,
 5. Gnatowska Maria – edukacja wczesno-szkolna (I semestr)
 6. Gołofit Małgorzata – informatyka, zajęcia komputerowe (I semestr)
 7. Gronek Grzegorz – matematyka,
 8. Kaczmarczyk Beata – język polski, historia i społeczeństwo (II semestr)
 9. Kołomyjec Marzena – reedukacja,
 10. Kurek Aneta – wychowanie fizyczne, świetlica szkolna (I semestr)
 11. Kralewska Krystyna – świetlica szkolna,
 12. Małek- Tobiasz Anna – reedukacja,
 13. Matracka Danuta – matematyka, przyroda, wych. fizyczne, pedagog,
 14. Skomorowska Iwona – edukacja wczesno-szkolna, logopedia, biblioteka,
 15. Wesołowska Aneta – język polski, historia i społeczeństwo (I semestr)
 16. Woźniak Halina – wychowanie do życia w rodzinie, zaj. techniczne,
 17. Wrotek Agnieszka – wychowanie przedszkolne, biblioteka,
 18. Wrotek Monika – edukacja wczesno-szkolna, informatyka, zajęcia komputerowe (II semestr).

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2014/2015

 1. Chromiński Henryk – wychowanie fizyczne,
 2. Dobrzyńska Hanna – język angielski,
 3. Fiejka Maria – religia, świetlica szkolna,
 4. Gazda Anna – muzyka, plastyka,
 5. Gronek Grzegorz – matematyka,
 6. Jeżewska Justyna – logopeda,
 7. Kaczmarczyk Beata – język polski, historia i społeczeństwo (II semestr)
 8. Kołomyjec Marzena – reedukacja,
 9. Kralewska Krystyna – świetlica szkolna,
 10. Matracka Danuta – matematyka, przyroda, pedagog szkolny,
 11. Skomorowska Iwona – oddział przedszlolny, biblioteka,
 12. Wesołowska Aneta – język polski, historia i społeczeństwo (I semestr)
 13. Woźniak Halina – edukacja wczesno-szkolna, zaj. techniczne,
 14. Wrotek Agnieszka – edukacja wczesno-szkolna, biblioteka,
 15. Wrotek Monika – edukacja wczesno-szkolna, zajęcia komputerowe.

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2015/2016

 1. Chromiński Henryk – wychowanie fizyczne,
 2. Dobrzyńska Hanna – język angielski,
 3. Fiejka Maria – religia, świetlica szkolna,
 4. Gazda Anna – muzyka, plastyka,
 5. Gronek Grzegorz – matematyka,
 6. Jeżewska Justyna – logopeda,
 7. Kaczmarczyk Beata – język polski, historia i społeczeństwo,
 8. Kołomyjec Marzena – reedukacja, rewalidacja,
 9. Kralewska Krystyna – świetlica szkolna,
 10. Matracka Danuta – matematyka, przyroda, pedagog,
 11. Mirosław Jolanta – psycholog,
 12. Proszewska Monika – wychowanie przedszkolne,
 13. Skomorowska Iwona – edukacja wczesno-szkolna, biblioteka,
 14. Woźniak Halina – zaj. techniczne, wychowanie do życia w rodzinie,
 15. Wrotek Agnieszka – edukacja wczesno-szkolna, biblioteka,
 16. Wrotek Monika – edukacja wczesno-szkolna, zajęcia komputerowe.

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2016/2017

 1. Chromiński Henryk – wychowanie fizyczne,
 2. Dobrzyńska Hanna – język angielski,
 3. Fiejka Maria – religia, świetlica,
 4. Gazda Anna – plastyka,
 5. Gronek Grzegorz – matematyka,
 6. Kaczmarczyk Beata – język polski, historia i społeczeństwo ,
 7. Kochański Andrzej – muzyka,
 8. Katarzyna Kliszko – logopeda,
 9. Kołomyjec Marzena – reedukacja,
 10. Korzeniowska Iwona – psycholog,
 11. Kralewska Krystyna – świetlica szkolna,
 12. Matracka Danuta – matematyka, przyroda, pedagog,
 13. Proszewska Monika – wychowanie przedszkolne,
 14. Skomorowska Iwona – edukacja wczesno-szkolna, biblioteka,
 15. Woźniak Halina – zaj. techniczne, wychowanie do życia w rodzinie,
 16. Wrotek Agnieszka – edukacja wczesno-szkolna, biblioteka,
 17. Wrotek Monika – edukacja wczesno-szkolna, zajęcia komputerowe.

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

 1. Ciskowska Dorota – reedukacja,
 2. Dobrzyńska Hanna – język angielski,
 3. Fiejka Maria – religia,
 4. Gazda Anna – plastyka,
 5. Gołofit Małgorzata – pedagog szkolny,
 6. Kaczmarczyk Beata – język polski, historia,
 7. Kochański Andrzej – muzyka,
 8. Książek Czesława – logopeda,
 9. Marchalewski Zbigniew – zajęcia techniczne,
 10. Matracka Danuta – matematyka, przyroda,
 11. Parusińska Katarzyna – psycholog,
 12. Poterała Magdalena – język polski, świetlica szkolna,
 13. Proszewska Monika – wychowanie przedszkolne,
 14. Sikora Małgorzata – rewalidacja,
 15. Skomorowska Iwona – edukacja wczesno–szkolna, biblioteka,
 16. Wolski Cezary – wychowanie fizyczne, świetlica szkolna,
 17. Woźniak Halina – wychowanie do życia w rodzinie,
 18. Wrotek Agnieszka – edukacja wczesno–szkolna, biblioteka,
 19. Wrotek Monika – edukacja wczesno–szkolna.

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

 1. Dobrzyńska Hanna – język angielski,
 2. Fiejka Maria – religia,
 3. Gazda Anna – plastyka,
 4. Kaczmarczyk Beata – język polski,
 5. Kalinowski Mateusz – wychowanie fizyczne (od II semestru),
 6. Kochański Andrzej – muzyka,
 7. Książek Czesława – logopeda,
 8. Kwiatkowski Włodzimierz – wychowanie fizyczne,
 9. Marchalewski Zbigniew – technika,
 10. Matracka Danuta – matematyka, przyroda,
 11. Osińska Urszula – historia,
 12. Parusińska Katarzyna – psycholog,
 13. Poterała Magdalena – język polski, zajęcia korekcyjno-kompen.
 14. Proszewska Monika – wychowanie przedszkolne,
 15. Sikora Małgorzata – pedagog,
 16.  Skomorowska Iwona – edukacja wczesno-szkolna, biblioteka,
 17. Świder Dorota – biologia, geografia,
 18. Świtek Joanna – świetlica szkolna,
 19. Woźniak Halina – wychowanie do życia w rodzinie,
 20. Wrotek Agnieszka – edukacja wczesno-szkolna, biblioteka,
 21. Wrotek Monika – edukacja wczesno-szkolna, informatyka.

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

W tym roku szkolnym nauczanie odbywało się w systemie stacjonarnym i zdalnym z powodu epidemii SARS-CoV-2 – Koronawirus.

 1. Budzianowska Beata – świetlica szkolna,
 2. Cytloch Edyta – plastyka, muzyka,
 3. Dmowska Irena – geografia,
 4. Dobrzyńska Hanna – język angielski,
 5. Fiejka Maria – religia,
 6. Goździkowska Katarzyna – świetlica szkolna,
 7. Kaczmarczyk Beata – język polski,
 8. Kalinowski Mateusz – wychowanie fizyczne,
 9. Książek Czesława – logopeda,
 10. Marchalewski Zbigniew – technika,
 11. Matracka Danuta – matematyka, przyroda,
 12. Osik Iwona – psycholog, pedagog,
 13. Poterała Magdalena – język polski, historia,
 14. Proszewska Monika – wychowanie przedszkolne,
 15. Skomorowska Iwona – edukacja wczesno-szkolna, biblioteka,
 16. Woźniak Halina – wychowanie do życia w rodzinie,
 17. Wrotek Agnieszka – edukacja wczesno-szkolna, biblioteka,
 18. Wrotek Monika – edukacja wczesno-szkolna, informatyka.

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

W tym roku szkolnym nauczanie odbywało się w systemie stacjonarnym, zdalnym i hybrydowym z powodu epidemii SARS-CoV-2 – Koronawirus.

 1. Cytloch Edyta – plastyka, muzyka,
 2. Dobrzyńska Hanna – język angielski,
 3. Fiejka Maria – religia,
 4. Kaczmarczyk Beata – język polski,
 5. Kafara Katarzyna – logopeda,
 6. Kalinowski Mateusz – wychowanie fizyczne,
 7. Marchalewski Zbigniew – technika,
 8. Matracka Danuta – matematyka, przyroda, biologia, geografia,
 9. Osik Iwona – psycholog, pedagog,
 10. Poterała Magdalena – język polski, historia, terapia pedagogiczna,
 11. Półkosznik Marta – wychowanie przedszkolne,
 12. Proszewska Monika – wychowanie przedszkolne,
 13. Skomorowska Iwona – edukacja wczesno-szkolna, biblioteka,
 14. Sobiecka Małgorzata – świetlica,
 15. Resiak Beata – wychowanie do życia w rodzinie,
 16. Wrotek Agnieszka – edukacja-wczesno-szkolna, biblioteka,
 17. Wrotek Monika – edukacja wczesno-szkolna, informatyka,
 18. Zwęglińska-Polak Katarzyna – świetlica.

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

 1. Beata Kaczmarczyk – dyrektor szkoły, język polski
 2. Monika Proszewska – wychowanie przedszkolne, świetlica
 3. Marta Półkosznik – nauczyciel współorganizujący
 4. Agnieszka Wrotek – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica
 5. Monika Wrotek – edukacja wczesnoszkolna, informatyka, świetlica
 6. Iwona Skomorowska – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica
 7. Danuta Matracka – matematyka
 8. Hanna Dobrzyńska – język angielski
 9. Magdalena Poterała – język polski, historia, język polski dla obcokrajowców
 10. Katarzyna Paprocka – wychowanie fizyczne
 11. Maria Fiejka – religia, świetlica
 12. Małgorzata Sikora – plastyka, przyroda, rewalidacja
 13. Justyna Tulo – język niemiecki
 14. Małgorzata Sobiecka – świetlica
 15. Katarzyna Zwęglińska-Polak – świetlica
 16. Izabela Krupa – biologia, chemia
 17. Czesława Książek – logopeda
 18. Maria Dzióbkowska – pedagog
 19. Magdalena Skruczaj – muzyka
 20. Katarzyna Traczyk – geografia
 21. Wojciech Krupa – technika, fizyka
 22. Alicja Kościołek – nauczyciel współorganizujący
 23. Beata Budzianowska – doradztwo zawodowe