Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 • Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. nr 4, poz.17).
 • Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 • Konwencję o prawach dziecka z dnia 2o listopada 1989r.
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.
 • Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.
 • Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.

Misja

 • Zadaniem szkoły jest wspieranie Rodziców w procesie wychowania i nauczania, stwarzanie uczniom warunków do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju fizycznego i promocji zdrowego stylu życia.

Wizja

 • Szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniowi. Dba o jego rozwój intelektualny oraz stanowi inspirację do działania, wzbudza kreatywność i kształtuje charaktery.
 • Kształtujemy pozytywne relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej.
 • Uczymy radzenia sobie z trudnymi emocjami i niewłaściwymi zachowaniami, a wzmacniamy emocje i zachowania pożądane.
 • Wspomagamy wychowanie dzieci w poszanowaniu człowieka, tradycji rodzinnych, lokalnych i narodowych oraz utylitarnych wartości.
 • Wyrabiamy u uczniów poczucie lokalnej przynależności, więzi z historią i kulturą najbliższego otoczenia i ojczyzny. Wdrażamy do postaw patriotycznych.
 • Uczymy poszanowania godności ludzkiej, tolerancji wobec ludzi o innych poglądach, tradycjach czy upodobaniach oraz otwartości na nowe doświadczenia kulturowe i społeczne.
 • Kształtujemy w dzieciach poczucie odpowiedzialności za siebie oraz społeczność szkolną.
 • Uczymy samodzielności w osiąganiu zamierzonych celów.
 • Przygotowujemy uczniów do dalszej nauki poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków oraz jak najpełniejszą i wszechstronną edukację.
 • Rozwijamy współpracę między Rodzicami, Uczniami a szkołą.

I . Priorytety Szkoły

 • Kształtowanie postaw patriotycznych, odpowiedzialności za ojczyznę. Wszechstronny i harmonijny społeczny, emocjonalny i intelektualny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności/ kompetencje szkolne i społeczne.
 • Promowanie zdrowego stylu życia i otwartości na odmienności kultur.
 • Otaczanie opieką i troską wszystkich uczniów szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ekonomicznie i emocjonalnie zaniedbanych oraz po ciężkich zdarzeniach losowych.
 • Kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnego wizerunku placówki i zachodzących w niej procesów.
 • Systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły i zapewnienie wysokiego standardu edukacji.

II. Główne cele

 • Kształtowanie postaw, wskazywanie wartości etycznych i moralnych budujących jedność i spójność naszej społeczności oraz poszanowanie praw ludzkich w odniesieniu do utylitarnych wartości .
 • Otaczanie szczególną opieką uczniów ze środowisk zagrożonych, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.
 • Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu minimalizowania niepowodzeń szkolnych i ich konsekwencji.
 • Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.
 • Ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
 • Doskonalenie jakości pracy szkoły.
 • Zapewnienie funkcjonowania pracy szkoły w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i oczekiwaniami środowiska.

III. Sylwetka Absolwenta Szkoły

Naszą ambicją jest tworzenie szkoły odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Staramy się wykształcić i wychować ucznia:

 • Wysportowanego, znającego zasady zdrowego stylu życi.
 • Znającego dzieje ojczyste, szanującego tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych nacji.
 • Wyposażonego w rzetelną wiedzę i umiejętność jej wykorzystania.
 • Aktywnego społecznie, tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka.
 • Pracowitego i systematycznego.
 • Znającego i stosującego zasady bezpieczeństwa.
 • Samodzielnego w radzeniu sobie z problemami na miarę swojego wieku.
 • Starającego się rozwiązywać konflikty, unikając przemocy i agresji.
 • Cechującego się wysoką kulturą osobistą.
 • Wrażliwego na piękno przyrody i szanującego naturalne środowisko.

IV. Plan działań szkoły w poszczególnych obszarach.

1. Dydaktyka

 • Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, a przez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb dzieci, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz rozwijanie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych.
 • Przygotowanie i realizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce.
 • Wykorzystywanie różnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.
 • Indywidualizacja procesu nauczania w celu zwiększenia szans edukacyjnych ucznia zdolnego i z trudnościami w nauce.
 • Prowadzenie obserwacji oraz wdrażanie wniosków z analiz wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych w celu poprawy wyników nauczania.
 • Organizowanie procesu edukacyjnego w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.
 • Rozwój i wzmacnianie działań rekreacyjnych i sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia.
 • Informowanie i zapoznawanie całego środowiska szkolnego z kluczowymi dokumentami szkoły.
 • Rozwijanie działalności samorządu uczniowskiego jako formy wdrażania do samorządności.
 • Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki, sztuki, a w szczególności sportu.
 • Zwiększenie liczby zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

2. Wychowanie i opieka

 • Diagnoza i sytuacji i potrzeb wychowawczych dzieci.
 • Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i rodzicom.
 • Diagnoza i monitoring obowiązku szkolnego.
 • Organizacja opieki nad dziećmi w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (świetlica, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, półkolonie).
 • Organizacja udziału dzieci w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz demoralizacji dzieci.
 • Prowadzenie zajęć i działań podnoszących kompetencje społeczne uczniów/dzieci.
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego uczniów.
 • Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi (imprezy szkolne, wycieczki, wyjazdy).
 • Pedagogizacja rodziców w związku z problemami i zagrożeniami dzieci i młodzieży.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi proces wychowania i opieki (Straż Miejska, OPS, Policja, PPP, Parafia, WOPR).

3. Zarządzanie i organizacja

 • Modernizacja i rozwój bazy lokalowej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem sal lekcyjnych oraz zaplecza rekreacyjno – sportowego.
 • Zakup pomocy dydaktycznych oraz edukacyjnych programów edukacyjnych do realizacji procesu edukacyjnego.
 • Ścisła współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.
 • Realizacja programów „Szklanka mleka” , „Owoc w szkole”.
 • Pozyskiwanie sponsorów.
 • Dostosowanie doskonalenia zawodowego do potrzeb szkoły, motywowanie pracowników różnych form dokształcania.
 • Zapewnienie w miarę możliwości uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.
 • Organizacja nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji wewnętrznej.
 • Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
 • Bieżące uaktualnianie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem jego zgodności zobowiązującym systemem prawnym.
 • Uwzględnianie w planowaniu działań placówki propozycji i sugestii rodziców i uczniów.

Koncepcję współtworzyli:

 • Dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Uczniowie.