REGULAMIN KONKURSU NA TEKST HYMNU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W CZAPLINKU

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku

 1. CEL KONKURSU
  1. Stworzenie hymnu – pieśni, która umocni więź uczniów z własną szkołą i jej patronem.
  1. Uświadomienie uczniom roli hymnu w społeczności szkolnej.
  2. Kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu szkoły, jakim jest jej hymn.
  3. Rozwijanie aktywności twórczej wśród społeczności szkolnej.
  4. Wzbogacenie tradycji i symboliki szkoły.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, absolwenci, rodzice, byli i obecni pracownicy szkoły oraz wszyscy sympatycy naszej placówki.
 2. Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo /np. dziecko wraz z rodzicem/. Zespół nie może liczyć więcej niż 3 osoby.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski tekst.
 5. Prace niespełniające wymagań nie będą podlegały ocenie.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.
 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
 8. Uczestnicy konkursu wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA /Załącznik nr 1/ oraz składają stosowne oświadczenie /Załącznik nr 2/ – pliki do pobrania poniżej.
 1. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
 1. Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą, jej Patronem – Kazimierzem Górskim oraz naszą miejscowością – Czaplinkiem lub gminą Góra Kalwaria.
 2. Tekst hymnu powinien zawierać minimum dwie zwrotki i refren.
 3. W swej treści tekst utworu nie może zawierać elementów obraźliwych oraz zwrotów obcojęzycznych.
 4. Prace konkursowe należy złożyć w formie elektronicznej /płyta CD/DVD, pendrive/ lub papierowej.
 5. Zgłaszający tekst ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem tekstu. W żadnym wypadku zgłoszony tekst nie może posiadać wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na tekst HYMNU Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku” .

Prace należy składać do 28 lutego 2023r. 

Każdy uczestnik/zespół może zgłosić dowolną ilość tekstów utworu.

Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie, nie będą podlegały ocenie.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
 1. Prace będą oceniane podczas głosowania społeczności szkolnej – uczniów, rodziców i pracowników, zorganizowanego przez Komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora.
 2. Komisja konkursowa będzie się składać z przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone w marcu 2023 r. na stronie internetowej szkoły
  i facebooku.
 4. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom, które zostaną wręczone podczas Uroczystości 10 – lecia nadania szkole imienia Kazimierza Górskiego 18 maja 2023 r. Uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy.
 5. Organizator nie zwraca otrzymanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do publikowania wybranego tekstu na stronie szkoły i w innych mediach społecznościowych oraz popraw redakcyjnych i korekt oraz ewentualnych modyfikacji.
 6. W przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie spełni wymagań niniejszego regulaminu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu i ponownego zorganizowania go w innym terminie.

Zwycięski tekst hymnu zostanie zaprezentowany  podczas uroczystości Jubileuszu 10 – lecia nadania szkole imienia Kazimierza Górskiego – 18 maja 2023 roku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zgoda-na-pretwarzanie-danych-osobowych-konkurs-na-hymn.pdf

Karta-zgloszenia-konkurs-na-hymn.pdf