I. ORGANIZATOR:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku

II. TERMINY KONKURSU:

1. Termin składania prac konkursowych wraz z kartą zgłoszeniową upływa 27 marca 2020 r.

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród – 4 kwietnia 2020 r.,

podczas Kiermaszu Wielkanocnego.

III. CELE KONKURSU:

– zacieśnianie więzi rodzinnych,

– rozwijanie umiejętności współpracy rodzic – dziecko,

– rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników konkursu,

– kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KRYTERIA OCENY:

–    Konkurs skierowany jest do społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego

w Czaplinku.

–   Ozdoba wielkanocna, będąca przedmiotem konkursu, powinna być wykonana przez parę, w skład której

wchodzi dziecko oraz osoba dorosła (rodzic lub inny dorosły członek rodziny).

3. Zainteresowani udziałem w konkursie powinni terminowo złożyć swoją pracę
do 27 marca 2020 r. w sekretariacie szkoły.
a) Do każdej pracy w trwały sposób powinna być przymocowana karteczka z imionami
i nazwiskami autorskiego duetu.

b) Każdy duet może złożyć dowolną ilość prac.

c) Prace konkursowe przechodzą na rzecz Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego

w Czaplinku.

4. Tematyka prac związana jest ze ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI, czyli mogą to być: pisanki, kraszanki,

koszyczki wielkanocne, baranki, stroiki, palmy wielkanocne, itp.

5. Technika wykonania prac jest dowolna.

6. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu.

7. Kryteria oceny:

·        oryginalność pomysłu,

·        estetyka wykonania pracy,

·        ogólny wyraz artystyczny,

·        materiał użyty do wykonania pracy,

·        zgodność pracy z założeniami konkursu,

·        stopień trudności,

·        technika i czasochłonność wykonania.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Dla autorów najciekawszych prac konkursowych przewidziane są nagrody i wyróżnienia
rzeczowe w ilości uzależnionej od poziomu artystycznego konkursu. Jury ma prawo
przyznania równorzędnych nagród i wyróżnień.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 4 kwietnia 2020r.  w

Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku podczas

Świątecznego Kiermaszu Wielkanocnego.

2 kwietnia 2020r. wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej oraz facebooku szkoły.

VII. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

Najciekawsze ozdoby zostaną wystawione podczas kiermaszowej aukcji, natomiast pozostałe prace

konkursowe zostaną przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży podczas kiermaszu w dn. 4 kwietnia 2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć prac w prasie,

na stronach internetowych, facebooku, itp.