Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-01-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Część plików opublikowanych na stronie to scany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego
 • rozpoznawania tekstu(OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Serwis zawiera DOC, XLS z nieoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowane były poprawnie.

Wyłączenia

 • Część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Urbańska.
 • E-mail: kontakt@spczaplinek.pl
 • Telefon: 227268341

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku
 • Adres: ul. Szkolna 5
  05-530 Czaplinek
 • E-mail: kontakt@spczaplinek.pl
 • Telefon: 227268341

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku szkoły z podjazdem dla wózków inwalidzkich i szerokimi drzwiami.
 • Przy wejściu szatnia dla dzieci.
 • Budynek szkoły w przeważającej części parterowy, nad jedną częścią dobudowane jest piętro.
 • Parter szkoły w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.
 • W salach lekcyjnych i łazienkach brak progów.
 • Korytarz główny jest przestrzenny i nie posiada barier architektonicznych.
 • Budynek nie posiada windy.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest przekazywana przez dyżurującego pracownika.