Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.

  

koncepcja pracy szkoły
PDF Drukuj

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

W CZAPLINKU

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

  1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. nr 4, poz.17).
  3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
  4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 2o listopada 1989r.
  5. Statut Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.
  6. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.
  7. Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.

Misja

Zadaniem szkoły jest wspieranie Rodziców w procesie wychowania i nauczania, stwarzanie uczniom warunków do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju fizycznego i promocji zdrowego stylu życia.

Wizja

Szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniowi. Dba o jego rozwój intelektualny oraz stanowi inspirację do działania, wzbudza kreatywność i kształtuje charaktery.

Kształtujemy pozytywne relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej.

Uczymy radzenia sobie z trudnymi emocjami i niewłaściwymi zachowaniami, a wzmacniamy emocje i zachowania pożądane.

Wspomagamy wychowanie dzieci w poszanowaniu człowieka, tradycji rodzinnych, lokalnych i narodowych oraz utylitarnych wartości.

Wyrabiamy u uczniów poczucie lokalnej przynależności, więzi z historią i kulturą najbliższego otoczenia i ojczyzny. Wdrażamy do postaw patriotycznych.

Uczymy poszanowania godności ludzkiej, tolerancji wobec ludzi o innych poglądach, tradycjach czy upodobaniach oraz otwartości na nowe doświadczenia kulturowe i społeczne.

Kształtujemy w dzieciach poczucie odpowiedzialności za siebie oraz społeczność szkolną.

Uczymy samodzielności w osiąganiu zamierzonych celów.

Przygotowujemy uczniów do dalszej nauki poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków oraz jak najpełniejszą i wszechstronną edukację.

Rozwijamy współpracę między Rodzicami, Uczniami a szkołą.

I . Priorytety Szkoły

Kształtowanie postaw patriotycznych, odpowiedzialności za ojczyznę. Wszechstronny i harmonijny społeczny, emocjonalny i intelektualny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności/ kompetencje szkolne i społeczne.

Promowanie zdrowego stylu życia i otwartości na odmienności kultur.

Otaczanie opieką i troską wszystkich uczniów szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ekonomicznie i emocjonalnie zaniedbanych oraz po ciężkich zdarzeniach losowych.

Kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnego wizerunku placówki i zachodzących w niej procesów.

Systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły i zapewnienie wysokiego standardu edukacji.

II. Główne cele

- Kształtowanie postaw, wskazywanie wartości etycznych i moralnych budujących jedność i spójność naszej społeczności oraz poszanowanie praw ludzkich w odniesieniu do utylitarnych wartości .

- Otaczanie szczególną opieką uczniów ze środowisk zagrożonych, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

- Zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

- Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu minimalizowania niepowodzeń szkolnych i ich konsekwencji.

- Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.

- Ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

- Doskonalenie jakości pracy szkoły.

- Zapewnienie funkcjonowania pracy szkoły w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i oczekiwaniami środowiska.

III. Sylwetka Absolwenta Szkoły

Naszą ambicją jest tworzenie szkoły odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Staramy się wykształcić i wychować ucznia:

- Wysportowanego, znającego zasady zdrowego stylu życi.

- Znającego dzieje ojczyste, szanującego tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych nacji.

- Wyposażonego w rzetelną wiedzę i umiejętność jej wykorzystania.

- Aktywnego społecznie, tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka.

- Pracowitego i systematycznego.

- Znającego i stosującego zasady bezpieczeństwa.

- Samodzielnego w radzeniu sobie z problemami na miarę swojego wieku.

- Starającego się rozwiązywać konflikty, unikając przemocy i agresji.

-Cechującego się wysoką kulturą osobistą.

- Wrażliwego na piękno przyrody i szanującego naturalne środowisko.

IV. Plan działań szkoły w poszczególnych obszarach.

1. Dydaktyka

- Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, a przez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb dzieci, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz rozwijanie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych.

- Przygotowanie i realizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce.

- Wykorzystywanie różnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.

- Indywidualizacja procesu nauczania w celu zwiększenia szans edukacyjnych ucznia zdolnego i z trudnościami w nauce.

- Prowadzenie obserwacji oraz wdrażanie wniosków z analiz wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych w celu poprawy wyników nauczania.

- Organizowanie procesu edukacyjnego w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.

- Rozwój i wzmacnianie działań rekreacyjnych i sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia.

- Informowanie i zapoznawanie całego środowiska szkolnego z kluczowymi dokumentami szkoły.

- Rozwijanie działalności samorządu uczniowskiego jako formy wdrażania do samorządności.

- Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki, sztuki, a w szczególności sportu.

- Zwiększenie liczby zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

2. Wychowanie i opieka

- Diagnoza i sytuacji i potrzeb wychowawczych dzieci.

-Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i rodzicom.

- Diagnoza i monitoring obowiązku szkolnego.

- Organizacja opieki nad dziećmi w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (świetlica, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, półkolonie).

- Organizacja udziału dzieci w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

- Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

- Promowanie zdrowego trybu życia.

-Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz demoralizacji dzieci.

- Prowadzenie zajęć i działań podnoszących kompetencje społeczne uczniów/dzieci.

- Wspomaganie rozwoju emocjonalnego uczniów.

- Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi (imprezy szkolne, wycieczki, wyjazdy).

- Pedagogizacja rodziców w związku z problemami i zagrożeniami dzieci i młodzieży.

- Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi proces wychowania i opieki (Straż Miejska, OPS, Policja, PPP, Parafia, WOPR).

3. Zarządzanie i organizacja

- Modernizacja i rozwój bazy lokalowej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem sal lekcyjnych oraz zaplecza rekreacyjno – sportowego.

- Zakup pomocy dydaktycznych oraz edukacyjnych programów edukacyjnych do realizacji procesu edukacyjnego.

- Ścisła współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.

- Realizacja programów „Szklanka mleka” , „Owoc w szkole”.

- Pozyskiwanie sponsorów.

- Dostosowanie doskonalenia zawodowego do potrzeb szkoły, motywowanie pracowników różnych form dokształcania.

- Zapewnienie w miarę możliwości uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

- Organizacja nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji wewnętrznej.

- Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

- Bieżące uaktualnianie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem jego zgodności zobowiązującym systemem prawnym.

- Uwzględnianie w planowaniu działań placówki propozycji i sugestii rodziców i uczniów.

 

Koncepcję współtworzyli:

- dyrektor szkoły,

- Rada Pedagogiczna,

- Rada Rodziców,

- Uczniowie.